Warunki korzystania z sieci WLAN dla gości

 

Operator zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu w swojej siedzibie w formie gościnnego dostępu WLAN (hotspot WLAN). Niniejsze warunki użytkowania regulują prawa i obowiązki operatora i użytkownika związane ze wspólnym korzystaniem z gościnnego dostępu do sieci WLAN.

 

Organ odpowiedzialny

HSF E-Commerce Sp. z o.o. (zwana dalej operatorem)
ul. Szkolna 58
62-070 Gołuski
Poland

Mail: info@hsf-ecommerce.com

 

Usługi

Dostęp do Internetu jest przyznawany użytkownikowi bezpłatnie na czas jego pobytu, przy czym zapewnienie to opiera się na odpowiednich możliwościach technicznych operatora. Użytkownik nie jest upoważniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z sieci WLAN.

 

Nie ma prawa do określonego zasięgu lokalnego, określonej prędkości transmisji ani działającego hotspotu WLAN. W szczególności operator zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub przerwania dostępu gości do sieci WLAN bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku koniecznych napraw technicznych i prac konserwacyjnych.

 

Operator nie chce ani nie jest zobowiązany do zagwarantowania rzeczywistej dostępności, przydatności lub niezawodności korzystania z Internetu w określonym celu lub określonych usług, w tym pod względem ilości.

 

Dostęp i wykorzystanie

Z gościnnego dostępu do sieci WLAN mogą korzystać osoby odwiedzające firmę operatora. Nie jest to publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna, ale wewnętrzna sieć WLAN dla gości.

 

Warunkiem korzystania z gościnnego dostępu do sieci WLAN jest zaakceptowanie przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z hotspotu WLAN. Odbywa się to po wybraniu hotspotu: weko-hotspot jako sieci Wi-Fi w urządzeniu końcowym za pośrednictwem strony powitalnej.

 

Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z hotspotu WLAN. Operator może ograniczyć lub przerwać dostęp do hotspotu WLAN w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

Obowiązuje aktualna wersja niniejszych warunków użytkowania. Zostanie ona udostępniona użytkownikowi logującemu się do hotspotu WLAN

 

Ceny

Usługa jest świadczona bezpłatnie

 

Blokowanie dostępu

Operator może tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do hotspotu WLAN w dowolnym momencie, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na to, że użytkownik narusza lub naruszył niniejsze warunki użytkowania i/lub obowiązujące prawo, lub jeśli operator ma inny uzasadniony interes w zablokowaniu dostępu.

 

Operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania dostępu do niektórych stron lub usług za pośrednictwem sieci WLAN w dowolnym momencie.

 

Bezpieczeństwo

Transmisja danych między gościnną siecią WLAN a urządzeniem końcowym użytkownika obsługującym sieć WLAN odbywa się bezprzewodowo. Nie można wykluczyć, że osoby trzecie mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych przesyłanych za pośrednictwem sieci WLAN gościa. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu i przesyłanie danych, w szczególności za pośrednictwem połączenia WLAN, wiąże się ze zwiększonym niebezpieczeństwem i ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konfiguracji bezpieczeństwa swojego oprogramowania, tak aby transmisja danych była chroniona przed dostępem osób trzecich.

 

Ze względów bezpieczeństwa połączenie jest rozłączane po 24 godzinach. Ponowne połączenie jest możliwe w dowolnym momencie w godzinach pracy zgodnie z postanowieniami umowy WLAN.

 

Dane dostępu

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie użytkowanie i/lub inne działania wykonywane w ramach jego dostępu zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

Czyny zabronione

Podczas korzystania z hotspotu WLAN użytkownikowi zabrania się wszelkich działań, które naruszają obowiązujące prawo, naruszają prawa osób trzecich lub naruszają zasady ochrony małoletnich. W szczególności zabronione są następujące działania:

 

·        publikowania, rozpowszechniania, oferowania i reklamowania treści pornograficznych, usług i/lub produktów, które naruszają przepisy o ochronie młodzieży, przepisy o ochronie danych i/lub inne przepisy i/lub oszukańczych treści, usług i/lub produktów;

 

·        publikowanie lub udostępnianie treści, które obrażają lub zniesławiają innych uczestników lub osoby trzecie;

 

·        wykorzystywanie, dostarczanie i rozpowszechnianie treści, usług i/lub produktów, które są prawnie chronione lub obciążone prawami osób trzecich (np. prawami autorskimi) bez wyraźnego upoważnienia do tego;

 

·        publiczne udostępnianie utworów chronionych prawem autorskim lub inne działania naruszające prawo autorskie, w szczególności w przypadku korzystania z tak zwanych "internetowych sieci wymiany plików" lub usług wymiany plików.

 

Ponadto, następujące działania są również zabronione, niezależnie od naruszenia prawa, podczas publikowania własnych treści na stronie internetowej usługodawcy i podczas komunikowania się z innymi użytkownikami (np. poprzez wysyłanie osobistych wiadomości, uczestniczenie w forach dyskusyjnych itp:)

 

·        transmisję ponadprzeciętnych ilości danych, a w szczególności ciągłą transmisję takich ilości danych;

 

·        hosting serwera WWW lub innych serwerów przy użyciu hotspotu WLAN dostawcy usług;

 

·        zmiana domyślnych serwerów DNS w ustawieniach sieciowych hotspotu Wi-Fi dostawcy usług;

 

·        wysyłanie wiadomości-śmieci lub spamu oraz łańcuszków;

 

·        rozprzestrzenianie się wirusów, trojanów i innych złośliwych plików;

 

·        rozpowszechnianie lubieżnych, obraźliwych, jednoznacznie seksualnych, obscenicznych lub zniesławiających treści lub komunikatów, a także treści lub komunikatów, które mogą promować lub wspierać rasizm, fanatyzm, nienawiść, przemoc fizyczną lub czyny niezgodne z prawem (w każdym przypadku w sposób wyraźny lub dorozumiany);

 

·        żądania od innych użytkowników lub osób trzecich ujawnienia haseł lub danych osobowych w celach komercyjnych, nielegalnych lub niezgodnych z prawem.

 

Zabronione są również wszelkie działania, które mogą zakłócić sprawne działanie hotspotu WLAN.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie własne działania związane z korzystaniem z Internetu za pośrednictwem hotspotu WLAN.

 

Użytkownik zwolni operatora z wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie wobec operatora z powodu naruszenia przez użytkownika przepisów ustawowych, praw osób trzecich (w szczególności praw osobistych, praw autorskich i praw do znaków towarowych) lub zobowiązań umownych, gwarancji lub poręczeń, w tym kosztów niezbędnej obrony prawnej (opłaty prawne i koszty sądowe w ustawowej wysokości) na pierwsze żądanie.

 

W przypadku dochodzenia roszczeń wobec operatora, użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej i pełnej współpracy w celu wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz do przekazania nam niezbędnych informacji w odpowiedni sposób.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Operator ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

 

W przypadku lekkiego zaniedbania operator ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.

 

Ponadto operator ponosi odpowiedzialność, jeśli naruszył istotne zobowiązanie umowne. Istotne zobowiązania umowne są abstrakcyjnie zdefiniowane jako te zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu użytkownik może regularnie polegać. W takich przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalne, zwykle występujące szkody.

 

O ile odpowiedzialność operatora jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z powyższymi postanowieniami, dotyczy to również jego zastępców.

 

Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona

 

Ochrona danych

Operator zapewnia, że dane osobowe użytkownika są gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do umownego świadczenia usług i jest dozwolone przez prawo lub nakazane przez ustawodawcę.

 

W przypadku uzyskania od użytkownika oświadczeń o wyrażeniu zgody na mocy prawa o ochronie danych w kontekście korzystania z usług operatora, zwraca się uwagę, że użytkownik może je odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

Techniczne zapewnienie gościnnej sieci WLAN wymaga wykorzystania pewnych danych z urządzenia końcowego użytkownika. W tym kontekście tymczasowo przechowywane są adresy MAC, nazwa urządzenia końcowego i adres IP przypisany przez operatora. Należy zauważyć, że oznaczenie tego adresu różni się w zależności od producenta. Powyższe dane są gromadzone przez operatora wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do Internetu, tj. w zakresie konieczności technicznej.

 

Dane użytkownika są przechowywane przez maksymalnie 24 godziny na początku użytkowania i są gromadzone ponownie, gdy sieć WLAN jest ponownie używana.

 

Użytkownik ma prawo

-        do informacji (zgodnie z art. 15 RODO) o dotyczących go danych osobowych oraz

-        do sprostowania danych (art. 16 RODO),

-        Usuwanie danych (art. 17 RODO), oraz

-        do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Ponadto użytkownik ma prawo do

-        Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) i

-        prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

Postanowienia końcowe

Zastosowanie ma prawo Rzeczpospolita Polska, przy czym zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

 

Jeśli użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, siedziba operatora będzie wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego.

 

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.